Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

icon hotline

0917.943.068

Hỗ trợ online
skyper

Icon điện thoại 0917.943.068

Icon email chien@tmpvietnam.com

VIDEO

Chi tiết sản phẩm

 • Đại lý phân phối độc quyền thiết bị GASTRON tại Việt Nam -GASTRON Việt Nam

 • Mã SP:
 • Giá : Liên hệ
 • Liên hệ tư vấn: 0917.943.068
  Email: chien@tmpvietnam.com

  Mô tả: Chuyên cung cấp các thiết bị dò,đo ,phân tích,cảnh báo các khí độc hại,dễ cháy nổ hãng GASTRON tại Việt Nam

TĂNG MINH PHÁT là đại lý độc quyền phân phối các sản phẩm của hãng GASTRON Tại Việt Nam

 • Fixd type gas detector
 • Thermal gas detector 
 • Flame detector( thiết bị phát hiện ngọn lửa)
 • Open gas path detector(máy dò khí)
 • Gas detector receiver ( thiết bị tiếp nhận tín hiệu dò khí)
 • Colorimetric gas mornitor( thiết bị đo màu khí)
 • FTIR gas monitor (thiết bị kiểm soát FIRT)
 • Alarm signaling( thiết bị phát tín hiệu báo động)
 • Manual call point
 • Calibration kit
 • Acid leak detection paint
 • Safety shield
 • Customizing gas detector
1 VOC GAS DETECTOR( đầu dò khí)
GTD-5000 (NON FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000-SA
GTD-5000-SP
GTD-5000-SR
GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000F-PID-SA 
GTD-5000F-PID-SP
GTD-5000F-PID-SR
GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION) GTD-2000-PID-SA 
GTD-2000-PID-SH
2 PORTABLE VOC GAS DETECTOR( máy dò khí cầm tay)
GPD-100 SERIES (NON FLAME PROOF - SUCTION) GPD-0100-SA
3 INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR( máy dò khí bằng hồng ngoại)
GTD-5000F (FLAME PROOF - SUCTION) GTD-5000F-IR-SA
GTD-5000F-IR-SH
GTD-5000F-IR-SR
4 INFRA-RED TYPE GAS DETECTOR(máy dò khí bằng hồng ngoại)
GIR-3000A (FLAME PROOF - DIFFUSION) GIR-3000 Ex - HC-D  GIR-3000 Tx - CO-S 
GIR-3000 Ex - HC-S  GIR-3000 Tx CO2-D 
GIR-3000 Tx - CO-D  GIR-3000 Tx - CO2-S 
GIR-3000 Tx - N2O-D  GIR-3000 Tx - N2O-S 
Option:
GDC000-OP - RS485
RS-485  DIGITAL COMMUNICATION MODULE 
Option: GDC000-OP - HART
HART COMMUNICATION MODULE 
5 GAS DETECTOR & RECEIVER COMBINATION DETECTOR( máy dò khí 
GTD-6000 (NON FLAME PROOF) GTD-6000 Ex - CA  GTD-6000 Tx - NH3
GTD-6000 Ex - HEX GTD-6000 Tx - NO
GTD-6000 Ex - TEX GTD-6000 Tx - NO2
GTD-6000 Tx - O2 GTD-6000 Tx - PO
GTD-6000 Tx - Cl2 GTD-6000 Tx - SO2
GTD-6000 Tx - CO GTD-6000 Tx - SO3
GTD-6000 Tx - EO GTD-6000 Tx - AsH3
GTD-6000 Tx - H2 GTD-6000 Tx - B2H6
GTD-6000 Tx - H2S GTD-6000 Tx - BCl3
GTD-6000 Tx - HCl GTD-6000 Tx - BF3
GTD-6000 Tx - HCN  GTD-6000 Tx - Br2
GTD-6000 Tx - COCl2 GTD-6000 Tx - ClF3
GTD-6000 Tx - F2 GTD-6000 Tx - GeH4
GTD-6000 Tx - HBr GTD-6000 Tx - HF
GTD-6000 Tx - O3 GTD-6000 Tx - PCL3 
GTD-6000 Tx - PH3  GTD-6000 Tx - SiCl4
GTD-6000 Tx - POCl3 GTD-6000 Tx - SiH2Cl2
GTD-6000 Tx - Si2H6 GTD-6000 Tx - SiH4
GTD-6000 Tx - TiCL4   GTD-6000 Tx - WF6 
6 TRANSMITTER TYPE GAS DETECTOR( máy phát hiện khí )
GTD-1000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-1000 Ex - CA GTD-1000 Tx - COCl2            
GTD-1000 Ex - HEX  GTD-1000 Tx - ClF3 
GTD-1000 Ex - TEX GTD-1000 Tx - F2
GTD-1000 Tx - O2  GTD-1000 Tx - GeH4
GTD-1000 Tx - Cl2  GTD-1000 Tx - HBr
GTD-1000 Tx - CO GTD-1000 Tx - HF
GTD-1000 Tx - EO GTD-1000 Tx - O3
GTD-1000 Tx - H2 GTD-1000 Tx - PCL3
GTD-1000 Tx - H2S  GTD-1000 Tx - PH3
GTD-1000 Tx - HCl GTD-1000 Tx - POCl3
GTD-1000 Tx - HCN GTD-1000 Tx - Si2H6
GTD-1000 Tx - NH3 GTD-1000 Tx - SiCl4
GTD-1000 Tx - NO GTD-1000 Tx - SiH2Cl2
GTD-1000 Tx - NO2 GTD-1000 Tx - SiH4 
GTD-1000 Tx - PO  GTD-1000 Tx - TiCL4
GTD-1000 Tx - SO2 GTD-1000 Tx - WF6 
GTD-1000 Tx - SO3 GTD-1000 Tx - BCl3
GTD-1000 Tx - AsH3 GTD-1000 Tx - BF3
GTD-1000 Tx - B2H6 GTD-1000 Tx - Br2 
7 SMART TYPE GAS DETECTOR ( máy dò khí thông minh)
GTD-2000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-2000 Ex - CA GTD-2000 Tx - BCl3 
GTD-2000 Ex - HEX GTD-2000 Tx - BF3
GTD-2000 Ex - TEX GTD-2000 Tx - Br2 
GTD-2000 Tx - O2  GTD-2000 Tx - COCl2  
GTD-2000 Tx - Cl2 GTD-2000 Tx - ClF3
GTD-2000 Tx - CO GTD-2000 Tx - F2
GTD-2000 Tx - EO GTD-2000 Tx - GeH4
GTD-2000 Tx - H2 GTD-2000 Tx - HBr 
GTD-2000 Tx - H2S GTD-2000 Tx - HF
GTD-2000 Tx - HCl GTD-2000 Tx - O3
GTD-2000 Tx - HCN GTD-2000 Tx - PCL3 
GTD-2000 Tx - NH3 GTD-2000 Tx - PH3
GTD-2000 Tx - NO GTD-2000 Tx - POCl3
GTD-2000 Tx - NO2 GTD-2000 Tx - Si2H6
GTD-2000 Tx - PO GTD-2000 Tx - SiCl4 
GTD-2000 Tx - SO2 GTD-2000 Tx - SiH2Cl2 
GTD-2000 Tx - SO3  GTD-2000 Tx - SiH4
GTD-2000 Tx - AsH3 GTD-2000 Tx - TiCL4
GTD-2000 Tx - B2H6 GTD-2000 Tx - WF6 
8 INTELLIGENT TYPE GAS DETECTOR ( máy dò khí 
GTD-3000.SERIES (FLAME PROOF - DIFFUSION) GTD-3000 Ex - CA GTD-3000 Tx - BF3
GTD-3000 Ex - HEX GTD-3000 Tx - Br2 
GTD-3000 Ex - TEX GTD-3000 Tx - COCl2 
GTD-3000 Tx - O2  GTD-3000 Tx - ClF3 
GTD-3000 Tx - Cl2 GTD-3000 Tx - F2
GTD-3000 Tx - CO GTD-3000 Tx - GeH4
GTD-3000 Tx - EO GTD-3000 Tx - HBr
GTD-3000 Tx - H2 GTD-3000 Tx - HF
GTD-3000 Tx - H2S GTD-3000 Tx - O3
GTD-3000 Tx - HCl GTD-3000 Tx - PCL3
GTD-3000 Tx - HCN GTD-3000 Tx - PH3
GTD-3000 Tx - NH3 GTD-3000 Tx - POCl3 
GTD-3000 Tx - NO GTD-3000 Tx - Si2H6
GTD-3000 Tx - NO2 GTD-3000 Tx - SiCl4
GTD-3000 Tx - PO GTD-3000 Tx - SiH2Cl2
GTD-3000 Tx - SO2 GTD-3000 Tx - SiH4
GTD-3000 Tx - SO3  GTD-3000 Tx - TiCL4
GTD-3000 Tx - AsH3  GTD-3000 Tx - WF6
GTD-3000 Tx - B2H6 GTD-3000 Tx - BCl3 
9 AUTO SAMPLING GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)(máy lấy mẫu khi tự động)
GTD-5000 SERIES GTD-5000-SA
GTD-5000-SP
GTD-5000-SR
PY-1000 
PY-1000 
10 GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE)( 
GTD-5000F-SERIES (EXCEPT SENSOR CARTRIDGE) GTD-5000F-SA
GTD-5000F-RH
GTD-5000F-SR
11 AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF)( máy tự động lấy mẫu khí cầm tay)
AUTO SAMPLING PORTABLE GAS DETECTOR (NON FLAME PROOF) GPD-0100-SA 
PY-1000 
12 FLAME DETECTOR( đầu dò phát hiện lửa)
GTF-1100U (UV-IR)  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 30m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)
GTF-1100T (TRIPLE IR)  0.1m 2 n-Heptane pan fire @ 50m (Horizontal : 100° Vertical : 100°)
13 SENSOR GARTRIDGE for  MODEL : GTD-5000, GTD-5000F, GPD-100 
14 MULTI-CHANNEL RECEIVER UNIT
GTC-200.SERIES (MULTI-CHANNEL TYPE) GTC-200-04CH GTC-200-14CH
GTC-200-05CH GTC-200-15CH
GTC-200-06CH GTC-200-16CH
GTC-200-07CH GTC-200-17CH 
GTC-200-08CH GTC-200-18CH
GTC-200-09CH GTC-200-19CH
GTC-200-10CH GTC-200-20CH
GTC-200-11CH GTC-200-04CHEX
GTC-200-12CH  GTC-200-10CHRA
GTC-200-13CH  
15 RECEIVER UNIT PRICE
GTC-200.COM  COMMON CONTROL UNIT
GTC-200.PWR  BATTERY BACK-UP MODULE
GTC-200.CH  CHANNEL CONTROL UNIT
16 POWER SUPPLY UNIT (SPARE)
PWR-2000-04 04-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
 PWR-2000-06 06-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-10 10-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-12 12-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-16 16-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
PWR-2000-20  20-CH POWER UNIT(PANEL MOUNT TYPE)
17 SINGLE RECEIVER UNIT
GTC-520  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
GTC-540  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT(3-COLOR BAR GRAPHIC)
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT
GTC-550  SINGLE CHANNEL CONTROL UNIT
 - DISPLAY
 - ATTACHED ALARM LIGHT
18 FLAME PROOF RECEIVER UNIT
GTC-200F (MULTI-CHANNEL) GTC-200F-04CHEX
GTC-200.COM 
GTC-200.BAT 
GTC-200.CH 
PWR-2000-04 
GTC-520F (FLAME PROOF SINGLE CHANNEL) GTC-520F 
19 GTL-200 (FLAME PROOF TYPE SOUNDER & BEACON)
GTL-200 LED LENS / ROTATING REFLECTION
GTL-200B SIGNAL PHONE
GTL-200L LED LENS / ROTATING REFLECTION

Sản phẩm cùng loại